Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego glowbrand.pl

I. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy, dostępny na stronie internetowej glowbrand.pl, prowadzony jest przez Glow Brand Kamila Żebrowska, Nakły 12, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 7582238699

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem glowbrand.pl.

Treść Regulaminu jest dostępna na stronie glowbrand.pl. Na żądanie Klienta, treść Regulaminu zostanie udostępniona na wskazany przez niego adres e-mail.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem: Glow Brand Kamila Żebrowska, Nakły 12, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 7582238699; lub pod adresem e-mail: kamila@glowbrand.pl.

Informacje o funkcjonalnościach Produktów i technicznych środkach ich ochrony znajdują się na stronach sprzedaży produktów.

Dodatkowe warunki związane z niektórymi Produktami mogą być uregulowane odrębnymi regulaminami, które są dostępne na stronie sklepu.

II. Definicje

  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Produkt i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
  • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Produkty – cyfrowe szablony arkuszy Google, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://glowbrand.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabyć Produkty.
  • Sprzedający – Glow Brand Kamila Żebrowska, Nakły 12, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 7582238699, e-mail: kamila@glowbrand.pl, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Produktu.
  • Newsletter – usługa drogą elektroniczną, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego informacje o Sklepie, w tym o nowych Produktach, ofertach i promocjach.

III. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

Sprzedający jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Minimalne wymagania techniczne dla korzystania ze Sklepu i produktów zawierają: aktywne konto poczty elektronicznej, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca język JavaScript i cookies, możliwość odtwarzania plików PDF i wideo.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając praw innych osób.

Korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z internetu. Sprzedający zaleca podjęcie kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka.

Zmiany w dostępnych Produktach mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach, o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na Regulamin jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

Świadczenie usługi dostępu do Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów następuje odpłatnie.

Sprzedający umożliwia korzystanie z darmowych szablonów arkuszy Google oraz z usługi przesyłania informacji handlowej (Newsletter).

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się postanowienia Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. Zasady Korzystania ze Sklepu

Sprzedający umożliwia zakup pojedynczych Produktów w Sklepie.

Klient może nabyć dostępne w Sklepie pojedyncze Produkty poprzez złożenie Zamówienia i kliknięcie przycisku „Opłać”. Wówczas dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

W celu złożenia Zamówienia w Sklepie, Klient wybiera produkt, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.

Klient, chcąc zakupić produkt, dodaje go do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, do którego Klient dodaje szablony, które zamierza zakupić. Klient w dowolnym momencie może sprawdzić zawartość koszyka, dodać lub usunąć szablony, a także natychmiast przejść do procesu składania Zamówienia.

W trakcie procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w trakcie procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.

Podany adres e-mail może zostać wykorzystany tylko do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter), zaznaczając odpowiednie pole wyboru.

Zamówienia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez złożenie Zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu lub poprzez wiadomość e-mail na adres kamila@glowbrand.pl.

Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie składania Zamówienia.

Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o głównych cechach przedmiotu sprzedaży, łącznej cenie dodanych do koszyka szablonów wraz z podatkami oraz ewentualnymi opłatami za dostarczenie lub innymi kosztami, oraz o możliwości odstąpienia od umowy.

Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży, ale stanowi ofertę zawarcia takiej umowy.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości tej zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń o żądaniu wykonania świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.

Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpływu środków za Umowę Sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedającego lub otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.

Realizacja Zamówienia na produkt/szkolenie następuje poprzez wysłanie produktu na wcześniej podany adres e-mail. Produkt uważa się za dostarczony w momencie, gdy został dostarczony Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.

Cena produktów/szkoleń podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Szablonach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie, do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie to nie ma wpływu na cenę szablonów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.

Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT przesyłana drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie dostarczony w wersji papierowej.

Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: szybkie przelewy (w tym blik).

VI. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

Administrator ma prawo do przeprowadzenia przedsprzedaży wybranych produktów.

Przedsprzedaż pozwala na zamówienie produktu przed jego oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży, często w specjalnej, niższej cenie.

Przedsprzedaż może dotyczyć nowych Produktów, o ograniczonej dostępności, oraz produktów, które mają jeszcze się pojawić w Sklepie.

Data dostępności produktów objętych przedsprzedażą jest podana w opisie Produktu (na stronie z linkiem do koszyka).

Oferty przedsprzedaży nie można łączyć z innymi promocjami, chyba że w opisie oferty przedsprzedaży jest to wyraźnie zaznaczone.

Produkty lub bonusy zakupione podczas przedsprzedaży są realizowane (np. dodawane do Platformy) zgodnie z terminami określonymi w opisie oferty.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

W świetle art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli umowa dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Warunkiem jest rozpoczęcie realizacji umowy za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz po poinformowaniu Klienta przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. Klient musi potwierdzić przyjęcie tej informacji do wiadomości, a Administrator musi dostarczyć Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie wiadomości e-mail zgodnie z § 5 ust. 11.

Mimo, że ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami punktu 1., Klient może zrezygnować z zakupionego w Sklepie produktu przez odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Aby zastosować się do tego terminu, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

Administrator dokonuje wszelkich zwrotów środków wynikających z punktu 2. nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, korzystając z tej samej metody płatności, której użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot środków nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć produkt zgodny z Umową Sprzedaży. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wszelkie niewłaściwości produktu z Umową Sprzedaży, które wystąpiły w momencie dostarczenia i objawiły się w ciągu 2 lat od tej chwili. Przyjmuje się, że niewłaściwości produktu z Umową Sprzedaży, które objawiły się przed upływem roku od momentu dostarczenia, istniały w momencie dostarczenia.

Założenie określone w punkcie 1. nie ma zastosowania, jeżeli: 1) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował Klienta w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży; 2) Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy z Administratorem, w celu ustalenia, czy niewłaściwości produktu z Umową Sprzedaży wynikają z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie spełnił tego obowiązku.

Prawa wynikające z niewłaściwości produktu z Umową Sprzedaży przysługują jedynie Klientom będącym Konsumentami. W relacjach między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za niewłaściwości produktu z Umową Sprzedaży jest wyłączona.

Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu reklamacji wynikającej z niewłaściwości produktu z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tej niewłaściwości. Składanie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w IX Regulaminu.

W kwestii reklamacji Konsument ma prawo do korzystania z uprawnień przyznanych mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za niewłaściwości produktu z Umową Sprzedaży.

IX. REKLAMACJE

Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w VIII Regulaminu, jak również inne reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Paprykowa 43/2, 81-198 Dębogórze, z dopiskiem: „Reklamacja Szablony” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kamila@glowbrand.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację, a także dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktami 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

X. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ SKLEPU

Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązuje się poinformować o tym w Sklepie, przy czym zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.

Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Administrator dąży do utrzymania dostępności Sklepu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia działalności Sklepu.

XI. OPINIE KLIENTÓW

Administrator umieszcza na stronach z opisami produktów opinie Klientów.

Opinie Klientów pochodzą wyłącznie z zamkniętych grup (dotyczących danego produktu) w serwisie Facebook oraz z korespondencji e-mail pomiędzy Klientem a Administratorem.

Dostęp do grupy w serwisie Facebook dotyczącej danego produktu, Klient otrzymuje po zakupie produktu w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do tych grup.

Opinie są publikowane na stronach Administratora wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody od Klienta.

Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację swojej opinii o produkcie. Aby to zrobić, Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kamila@glowbrand.pl. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi i usunąć opinię w ciągu 7 dni roboczych.